map Zagorje Travel Biserzagorja 360 Anketa
loading

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO / ODLUKA O PONIŠTENJU

 • NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO / ODLUKA O PONIŠTENJU
23. lip 2023. - 04. srp 2023.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA:

Tuheljske Toplice, 31.7.2023.g. 

Ur.broj: 2.3 – 1/1 - 2023

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine" broj 52/19 i 42/20) te članka 42. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 21/20), dana 31.7.2023. godine donesena je

                                                                                              O D L U K A

o poništenju Javnog natječaja za izbor stručnog suradnika /ce Turističke zajednice područja Tuhlja, Klanjca i Trgovišća objavljenog dana 26.06.2023. godine na web stranici turističke zajednice - www.biserzagorja.hr, sukladno točki XI. Javnog natječaja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

      

JAVNI NATJEČAJ:                                                                                                       

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine" broj 52/19 i 42/20), članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 38. stavka 3. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 21/20), te odluke Turističkog vijeća TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće o raspisivanju natječaja za STRUČNOG SURADNIKA /CE donesene na 12. sjednici dana 20.6.2023. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor STRUČNOG SURADNIKA /CE Turističke zajednice područja Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

I. Kandidat za stručnog suradnika/cu  mora uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14,  127/17 i 98/19) ispunjavati i posebne uvjete propisane sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

1.      završen najmanje Srednju školu;

2.      najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka na poslovima u struci;

3.      znanje jednog stranog jezika;

4.      znanje rada na osobnom računalu.

II. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine" broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona.

Kandidat za stručnog suradnika/cu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

IV. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi:

TZP TUHELJ, KALNJEC I TRGOVIŠĆE ,

Gajeva 4, Tuheljske Toplice

49 215 Tuhelj,  uz naznaku „Za natječaj -  ne otvarati"

Prijava mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata/kinje,
 • adresu,
 • broj telefona/broj mobitela i e-mail adresu,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/ priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata/kinje.

Prijavu na natječaj je potrebno dostaviti najkasnije do zadnjeg dana natječaja. Ako je prijava poslana putem pošte preporučenom pošiljkom zadnjeg dana natječaja, smatra se da je poslana u roku.

VI. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. životopis;
 2. dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice);
 3. dokaz o stručnoj spremi - preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja školske ustanove o stečenoj stručnoj spremi;
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima -  Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme na poslovima u struci, ugovor o radu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova;
 5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili preslika indeksa fakulteta da je ispit položen);
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili preslika indeksa fakulteta da je ispit položen);
 7. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima;
 8. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave Natječaja).

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turistička vijeća, izvršiti će pregled i provjeru pristiglih prijava te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo će provesti  intervju na kojem će prezentirati program rada Turističke zajednice za slijedeće četverogodišnje razdoblje. Kandidati će biti pozvani na intervju putem obavijesti koja će se dostaviti na mail adrese kandidata minimalno osam dana prije intervjua. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu smatrati će se da su povukli svoju prijavu na Javni natječaj.

Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor Turističkom vijeću u roku od 8 dana od provedenih intervjua.

Ako se na raspisani natječaj bitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

VIII. Turistička zajednica zapošljava stručnog suradnika/cu na neodređeno vrijeme sa probnim rokom u trajanju od šest (6) mjeseci.

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća.

X.  Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici  Turističke zajednice Područja, portalu Moj Posao te u lokalnim novinama (Zagorski list).

XI. Riječi i pojmovi korišteni u ovom Natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

XII TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog suradnika/ce po raspisanom natječaju bez posebnog obrazloženja.